Contact Us

...

...

Shviajinagar
Bharatiya Vidya Bhavan, Pune Kendra
407-408, Dr. K.M. Munshi Marg, Off. S.B. Road,
Bharatiya Vidya Bhavan Chowk,
Shivajinagar, Pune – 411 0165
Tel.: 020- 2565 3413, 2565 7372
Email : dvishakha24@gmail.com
Kothrud
Bharatiya Vidya Bhavan Complex,
S.No. 40, Hissa No. 1, 2 & 3,
Near Kothrud Telephone Exchange,
Pune - 411 038.
Tel. : 020 2538 8837/ 2536 8710
Email :bvbkothrud38@gmail.com, dvishakha24@gmail.com maha.tanuja@gmail.com samalmayura@gmail.com
Copyright © 2012 Bharatiya Vidya Bhavan, Pune Kendra. All rights reserved.